เรียนภาษาที่ ecc เรียนง่าย พูดได้ ใช้เป็น

December 24, 2009

Japanese Courses

Filed under: Course Language — eccthai @ 3:17 am
Tags: ,

Japanese Courses (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น)

เรียน รู้หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น ฝึกการอ่าน และเขียนตัวอักษร Hiragana,Katakana และ Kanji โดยใช้แบบฝึกหัด และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ระดับละ 120 -150 ชั่วโมง

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: