เรียนภาษาที่ ecc เรียนง่าย พูดได้ ใช้เป็น

December 24, 2009

Mandarin Courses

Filed under: Course Language — eccthai @ 3:16 am
Tags: ,

Mandarin Courses (หลักสูตรภาษาจีนกลาง)

เป็น หลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและได้เรียนรู้การออกเสียงระบบ Pinyin ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างประโยค ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งขนบ ธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจของชาวจีนควบคู่ไปด้วย

แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ระดับละ 150 ชั่วโมง

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: