เรียนภาษาที่ ecc เรียนง่าย พูดได้ ใช้เป็น

December 24, 2009

Young Learners’ Courses

English Courses

Young Learners’s Courses
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและวัยสร้างสรรค์ โดยใช้มาตรฐานเดียวกับประเทศอังกฤษ เนื้อหามุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ดำเนินการสอนโดยใช้วิธี Communicative Approach
มีทั้งหมด 3 กลุ่ม  13 ระดับ 52 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

AIM กลุ่มที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 12 หลักสูตร สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลหรือ อายุ 4-6 ปี เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ คำศัพท์พื้นฐาน ตัวเลข รูปทรง สีต่างๆ

Gold กลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 6 ระดับ 24 หลักสูตร สำหรับนักเรียนระดับประถมหรือ อายุ 7-12 ปี เน้นฝึกฝนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำนาม สรรพนาม และการฝึกสร้างประโยค

Target กลุ่มที่ 3 แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 16 หลักสูตร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมหรืออายุ 13-16 ปี เรียนรู้การใช้วลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างรูปแบบประโยคที่ซับซ้อน โดยฝึกฝนจากการใช้ในชีวิตประจำวัน

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: