เรียนภาษาที่ ecc เรียนง่าย พูดได้ ใช้เป็น

About

สถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์อีซีซี (ประเทศไทย) เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 โดยทีมผู้บริหารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ผู้มีความชำนาญทางด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมาช่วยดำเนินการ  ในระยะแรกการเรียนการสอนเน้นเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ เท่านั้น ต่อมาหลังจากเปิดดำเนินการไประยะหนึ่ง ผู้บริหารสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับศึกษาต่อและการใช้ใน ธุรกิจที่มีการพัฒนาทางด้านสารสนเทศอย่างกว้างขวาง
จึงได้ขยายหลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ขึ้น และได้เชิญคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างๆ มาร่วมกันสร้างสรรค์หลักสูตรและแนวทางการสอนจนเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่า หลักสูตร คุณภาพอาจารย์ อุปกรณ์การเรียนการสอนของ ecc (Thailand) มีคุณภาพและทันสมัยได้มาตรฐานดีเยี่ยม

ด้วยเจตนารมย์อันแน่วแน่ของสถาบันฯ ในการที่จะร่วมเป็นกำลังของสังคมเพื่อพัฒนาเยาวชน รุ่นใหม่ ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เทียบเท่าต่างประเทศ  สถาบันฯ  ได้ทำการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์  และศิลปะ  สำหรับเด็กวัยสร้างสรรค์อายุ 4-16 ปีขึ้นเสริมจากหลักสูตรสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  ปัจจุบันหลักสูตรสำหรับเด็กของสถาบันฯ  ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมากในการส่งบุตรหลานเข้า ศึกษากับสถาบันฯ  เพื่อเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ

ecc เป็น ศูนย์อบรมอาจารย์สอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย   CELTA (Certificate in English Language Teaching To Adults) Teacher Training Centre

ecc เป็นศูนย์สอบวัดระดับเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย AEAS (Australian Education Assessment Services)

ecc เป็นสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์แห่งแรกที่ได้รับการได้รับการรับรองมาตรฐาน คุณภาพ ISO 9001: 2000 อย่างเป็นทางการ (Language and IT training are cerAdvertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: